Προπτυχιακά Μαθήματα

Μετάδοση Θερμότητας

 • Μετάδοση θερμότητας: Βασικές αρχές, ορισμοί
 • Μηχανισμοί μετάδοσης θερμότητας
 • Μονοδιάστατη αγωγή θερμότητας σε μόνιμη κατάσταση
 • Θερμικές αντιστάσεις
 • Αγωγή θερμότητας με σύγχρονη παραγωγή θερμότητας
 • Πτερύγια ψύξης
 • Πολυδιάστατη αγωγή θερμότητας
 • Αγωγή θερμότητας σε μη-μόνιμη συνθήκες
 • Αριθμητικές μέθοδοι σε προβλήματα αγωγής θερμότητας
 • Συναγωγή θερμότητας: Βασικές αρχές
 • Οριακό στρώμα, στρωτή και τυρβώδη ροή, εξισώσεις οριακού στρώματος
 • Αρχές ομοιότητας
 • Αναλογίες κατά τη μεταφορά ορμής και θερμότητας
 • Μετάδοση θερμότητας κατά την εξωτερική ροή
 • Ροή σε αγωγούς
 • Βασικές έννοιες μετάδοσης θερμότητας με ακτινοβολία

Ρευστομηχανική

 • Ρευστομηχανική: Εισαγωγή και βασικές έννοιες
 • Ιδιότητες ρευστών
 • Υδροστατική, πρίσμα υδροστατικής πίεσης
 • Απεικόνιση πεδίων ροής κατά Euler και Lagrange, γραμμές ροής, τροχιές
 • Ολοκληρωτικές εξισώσεις ροής
 • Διαφορικές εξισώσεις ροής
 • Ροϊκή συνάρτηση, δυναμικό ταχύτητας
 • Εξίσωση Bernoulli
 • Στροβιλά και αστρόβιλα πεδία ροής
 • Εξισώσεις Euler
 • Νόμος του Newton για τη συνεκτικότητα
 • Εξισώσεις Navier-Stokes
 • Στρωτή και τυρβώδης ροή σε αγωγούς, διάγραμμα Moody
 • Εντοπισμένες αντιστάσεις σε σωληνώσεις
 • Επίλυση προβλημάτων ροής σε δίκτυα αγωγών

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Ορθολογική Ενεργειακή Διαχείριση Παραγωγικών Συστημάτων (Μεταπτυχιακό)

 • Εισαγωγή στο ενεργειακό πρόβλημα. Αρχές ενεργειακής ανάλυσης και ενεργειακής αποδοτικότητα παραγωγικών συστημάτων.
 • Το ενεργειακό σύστημα. Ενεργειακή αλυσίδα. Αρχές θεωρίας συστημάτων.
 • Πρωτογενής ενέργεια και ενέργεια τελικής χρήσης.
 • Ενεργειακό ισοζύγιο σε επίπεδο διεργασίας και συστήματος.
 • Ορθολογική χρήση ενέργειας στο βιομηχανικό τομέα. Εξοικονόμηση σε λέβητες. Εξοικονόμηση σε συστήματα ατμού. Ανάκτηση θερμότητας.
 • Συστήματα συμπαραγωγής θερμότητας-ηλεκτρισμού. Τεχνολογίες συμπαραγωγής. Λόγος θερμότητας-ισχύος. Τριπαραγωγή θερμότητας-ηλεκτρισμού-ψύξης.
 • Ορθολογική χρήση ενέργειας στις μεταφορές. Εκτίμηση ζήτησης ενέργειας στις μεταφορές.
 • Ορθολογική χρήση ενέργειας στον οικιακό τομέα. Εκτίμηση ζήτησης ενέργειας.
 • Τεχνολογία ενεργειακών υλικών - "Ευφυή" υλικά και διατάξεις εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας. Ενεργειακή διαχείριση. Ενεργειακή επιθεώρηση.
 • Οικονομική και περιβαλλοντική διάσταση. Επιπτώσεις της χρήσης ενέργειας.