Ευφυείς Τεχνολογίες Πληροφορικής

 • Industry 4.0.
 • Agriculture 4.0, Ευφυή Θερμοκήπια.
 • Ευφυή Κτίρια.
 • Digital Twins.

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

 • Επεξεργασία νερού σε βιομηχανίες
 • Αποτίμηση Οικο-Αποδοτικότητας (Eco-Efficiency) Αλυσίδων Νερού.
 • Αντιμετώπιση Καταστάσεων Λειψυδρίας.
 • Πρόβλεψη και Διαχείριση Ζήτησης Νερού.
 • Αξιολόγηση Συστημάτων Φυσικής και Τεχνικής Επεξεργασίας Νερού.
 • Συστήματα Αφαλάτωσης Νερού με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Διαχείριση Περιβαλλοντικών Συστημάτων

 • Διαχείριση Φυσικών Πόρων.
 • Ενεργειακή Καινοτομία και Πράσινες Τεχνολογίες.
 • Ανάλυση Κύκλου Ζωής και Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα.
 • Συστημική Αξιολόγηση Οικο-Αποδοτικότητας (Eco-Efficiency.
 • Ανάπτυξη Εργαλείων Αξιολόγησης Περιβαλλοντικής Επίδοσης.
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση και Ανάλυση Ενεργειακών Συστημάτων.
 • Προστασία του αέριου αποδέκτη.

Σχεδιασμός Διεργασιών & Συστημάτων

 • Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Διεργασιών.
 • Ανάλυση, Προσομοίωση και Βελτιστοποίηση Συστημάτων Παραγωγής.
 • Ανάπτυξη και Εφαρμογή Υπολογιστικών Μεθόδων.
 • Έμφαση σε Διεργασίες μεταφοράς θερμότητας & μάζας, Ροής Ρευστών και Χημικές Διεργασίες.

Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων

 • Εξοικονόμηση Ενέργειας στη Βιομηχανία, στις Μεταφορές και στον Οικιακό Τομέα.
 • Ανάκτηση Ενέργειας και Επαναχρησιμοποίηση Απορριπτόμενης Θερμοτητας.
 • Τεχνικές Συγκομιδής Ενέργειας (Energy Harvesting).
 • Ένταξη Aνανεώσιμων Πηγών στο Eνεργειακό Σύστημα.
 • Yβριδικά Συστήματα Παραγωγής Ισχύος.
 • Πολιτικές και Μέτρα Ορθολογικής Διαχείρισης Ενεργειακών Συστημάτων.
 • Αγορά Ενέργειας - Ενεργειακές Κοινότητες.
 • Ενεργειακός Σχεδιασμός.
 • Πρόβλεψη Ζήτησης Ενέργειας.

Λήψη Αποφάσεων

 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εργαλείων Υποστήριξης Αποφάσεων.
 • Πολυκριτηριακή Λήψη Αποφάσεων.
 • Συμμετοχική Λήψη Αποφάσεων.
 • Εφαρμογή Μεθοδολογιών Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning).