Ερευνητικά Έργα σε Εξέλιξη

Advancing Sustainability of Process Industries through Digital and Circular Water Use Innovations (AquaSPICE). EC, CE-SPIRE-07-2020, Horizon 2020. (ως Τεχνικός και επιστημονικός Διαχειριστής του Έργου και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Πολυτεχνείου Κρήτης)
Smart integration of local energy sources and innovative storage for flexible, secure and cost‐efficient energy supply on industrialized islands (ROBINSON). EC, LC‐SC3‐ES‐4‐2018‐2020, Horizon 2020. (ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του Πολυτεχνείου Κρήτης)
Energy-aware Factory Analytics for Process industries (FACTLOG). EC, DT-SPIRE-06-2019, Horizon 2020. (ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του Πολυτεχνείου Κρήτης)
A digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN (SWAN). Interreg, Balkan-Mediterranean. 2017-2019  Project Site...
Υλοποίηση ευφυούς και αειφορικής πρότυπης θερμοκηπιακής μονάδας με εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και ελέγχου (SmartGreen). RIS3 Κρήτης.
Ανάπτυξη ευφυούς και ενεργειακά αυτόνομου θερμοκηπίου με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των προϊόντων (IEnGreen). RIS3 Δυτικής Ελλάδας
Ανάπτυξη, μελέτη, παραγωγή και περιβαλλοντική ανάλυση προηγμένων ηλιακών θερμικών συλλεκτών και συστημάτων αποθήκευσης θερμότητας με χρήση κενού και υλικών αλλαγής φάσης (ASVaCS). ΕΠΑνΕΚ, Δράση "Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ".

Ολοκληρωμένα Ερευνητικά Έργα

Demonstrating synergies in combined natural and engineered processes for water treatment systems (AquaNES). EC, EASME, Horizon 2020. 2016–2019.  Project Site...
Energy and Water Systems Integration and Management (EdGeWIsE). ERANET-MED Programme. 2016-2019.  Project Site...
Meso-level eco-efficiency indicators to assess technologies and their uptake in water use sectors (EcoWater). EC, DG Research, 7th Framework Programme. 2011–2014  Project Site...
Water Enhanced Resource Planning “Where water supply meets demand” (WatERP). EC, DG Research, 7th Framework Programme. 2012–2015  Project Site...
Technologies for Water Recycling and Reuse in Latin America Content: Assessment, Decision Tools and Implementable Strategies Under an Uncertain Future (Coroado). EC, DG Research, 7th Framework Programme. 2011–2015  Project Site...
Fostering European Drought Research and Science-Policy Interfacing (DROUGHT-R&SPI). EC, DG Research, 7th Framework Programme. 2011–2014  Project Site...
Water availability and Security in Southern Europe and the Mediterranean (WASSERMed). EC, DG Research, 7th Framework Programme. 2010–2012  Project Site...
Sustainable Water Management Improves Tomorrow’s Cities’ Health (SWITCH). EC, DG Research, 6th Framework Programme. 2006-2011  Project Site...
Optimal Engineering Design for Dependable Water and Power Generation in Remote Areas Using Renewable Energies and Intelligent Automation (OPEN GAIN). EC, DG Research, 6th Framework Programme. 2006–2009  Project Site...
Institutional and Economic Instruments for Sustainable Water Management in the Mediterranean Region (INECO). EC, DG Research, 6th Framework Programme. 2006–2009  Project Site...
Mitigation of Water Stress Through New Approaches to Integrating Management, Technical Economic and Institutional Instruments (AquaStress). EC, DG Research, 6th Framework Programme. 2005–2008  Project Site...
Developing Harmonized European Approaches for Transport Costing and Project Assessment (HEATCO). EC, 6th Framework Programme. 2004–2005  Project Site...
Improving Promotion of Electric Motor Systems (Promot). EC, DG Research, SAVE Programme. 2004–2005  Project Site...
Implementation of Articles 5 & 6 of the Water Framework Directive 2000/60/EC in Cyprus. Water Development Department of the Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment of Cyprus, 2004
Strengthening complementarity and exploitation of results related RTD projects dealing with water resources use and management in arid and semi-arid regions (ARID). EC, DG Research, 5th Framework Programme. 2003–2006  Project Site...
Improving Competitiveness of SMEs through IT-Based Environmental Business Planning (SMITE). EU, DG AIDCO, ΜEDA Programme. 2002–2005  Project Site...
Development of a Master Plan for the reduction of air pollution in the Greater Athens area. Ministry of Environment. 2003–2005
Developing Strategies for Regulating and Managing Water Resources and Demand in Water Deficient Regions (WaterStrategyMan). EC, DG Research, 5th Framework Programme. 2002–2005  Project Site...
Optimization of processes in refineries developing and applying catalysts. Operational Programme in Research and Technology, GGET/EPET ΙΙ. 1998-2001
Upgrading the Geographical Information System in use by OASA. Athens Urban Transport Organisation - OASA. 2001
Policy Evaluation for Public Transport. EC, DG XVII, SAVE Programme. 1999–2000
Mediterranean cooperation for water desalination policies in the perspective of a sustainable development (MedCoDesal). EC, DG XII, INCO-DC Program. 1998–2000
External Cost of Transport (ExternE). EC, DG XII, Joule ΙΙΙ Programme. 1995–1996
A decision support system for the integration of renewable energies into water system. (REDES). EC, DG XII, APAS Programme. 1995–1996